Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Trajanje izobraževanja:

1 mesec

Struktura izobraževanja:

10 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija

Ljubljana

Profil udeležencev:

vodje FRS, računovodje

Predavatelji:

mag. Ingrid Zadel
Simon Podvinski, ACCA

Cena izobraževanja:

1300 eur + DDV

Razpisani termini:

28. 11., 29. 11., 5. 12., 6. 12. + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec računovodenja v skladu z MSRP

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje ključnih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kako jih interpretirati in uporabiti v praksi. Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci usposobljeni:

 • strokovno in konceptualno razumeti strukturo računovodskega poročanja po MSRP;
 • praktično uporabiti določila MSRP pri obravnavi posamičnih postavk v računovodskih izkazih;
 • prepoznati in uporabiti zahteve za razkritja k računovodskim izkazom po MSRP;
 • praktično izdelati računovodske izkaze po MSRP in pripraviti računovodsko poročilo po MSRP.

CERTIFIKAT: PREIZKUŠENI POZNAVALEC RAČUNOVODSTVA V SKLADU Z MSRP

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, ter velja kot dokazilo o znanjomenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP˝.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

I. delavnica: 24. 5. 2019, 9.00 – 11.30

MODUL 1 Koncept računovodskega poročanja v skladu z MSRP
MODUL 2 Okvirna navodila MSRP
MODUL 3 MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov
MODUL 4 MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

II. delavnica: 23. 5. 2019, 12.15 – 15.00

MODUL 5 MSRP 15 – Prihodki

III. delavnica: 31.5. 2019, 9.00 – 11.30

– udeleženci delajo tudi na notebookih

MODUL 6 MRS 2 – Zaloge
MODUL 7 MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva
MODUL 8 MRS 20 – Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči
MODUL 9 MRS 23 – Stroški izposojanja

IV. delavnica: 31.5. 2019, 12.15. – 15.00

– udeleženci delajo na notebookih

MODUL 10 MSRP 16 – Najemi

V. delavnica: 7. 6. 2019, 9.00. – 11.30

– udeleženci delajo na notebookih

MODUL 11 MRS 38 – Neopredmetena dolgoročna sredstva
MODUL 12 MRS 40 – Naložbene nepremičnine
MODUL 13 MRS 36 – Oslabitev sredstev

VI. delavnica 7.6. 2019, 12.15 – 15.00

– udeleženci delajo na notebookih

MODUL 14 MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva
MODUL 15 MRS 19 – Zaslužki zaposlencev
MODUL 16 MSRP 2 – Plačilo z delnicami
MODUL 17 MRS 12 – Davek iz dobička
MODUL 18 MRS 21 – Vplivi sprememb deviznih tečajev

VII. delavnica 14.6. 2019, 9.00 – 11.30

– udeleženci delajo na notebookih

MODUL 19 MSRP 9 – Finančni inštrumenti

VIII. delavnica 14.6. 2019, 12.15 – 15.00

MODUL 20 MSRP 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje
MODUL 21 MRS 10 – Dogodki po poročevalskem obdobju
MODUL 22 MRS 24 – Razkrivanje povezanih strank
MODUL 23 MRS 33 – Čisti dobiček na delnico
MODUL 24 MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje
MODUL 25 MSRP 1 – Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

IX. preizkus znanja: termin po dogovoru v skupini

Test, sestavljen iz dveh delov, od katerih vsak vsebuje tri vprašanja.
Oddelek A vsebuje praktične naloge, ki vključujejo priprave posameznih izsekov računovodskih izkazov podjetja;
Oddelek B vsebuje teoretična vprašanja iz vsakega modula.

Predavatelji in svetovalci:

Ingrid Zadel

mag. Ingrid Zadel ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka.

Simon Podvinski

Simon Podvinski, ACCA je pooblaščeni revizor z več kot 10 let izkušenj na področju revizije, računovodstva in poslovnega svetovanja. Simon je dober poznavalec Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in slovenskih računovodskih standardov. Njegov obseg dela predstavlja načrtovanje in vodenje projektov na področju revizije in svetovanja strankam. Bil je odgovoren za vodenje revizije večjih slovenskih družb/skupin in podružnic mednarodnih korporacij. Opravljal je storitve svetovanja na področju implementacije novih računovodskih standardov, izpolnjevanje regulatornih zahtev in pregled kvalitete sredstev bank.

Udeleženci

 

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja, mentorski pristop, reševanje konkretnih primerov in knjiženja in računovodenja tudi na vašem računalniku
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za manažment in pravo, MLC Ljubljana