Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Trajanje izobraževanja:

3 tedne

Struktura izobraževanja:

6 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

vodje FRS, upravljalci nepremičnin,
računovodje, analitiki

Predavatelji:

dr. Lidija Robnik
mag. Boštjan Turk

Cena izobraževanja:

950 eur + DDV

Razpisani termini:

12. 9., 18. 9., 26. 9. + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec računovodskega upravljanja naložb, nepremičnin in drugih osnovnih sredstev

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja finančnega inžiniringa, pravilne uporabe finančnih instrumentov in vodenja likvidnosti v podjetju (cash flow). Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

CERTIFIKAT: POZNAVALEC RAČUNOVODSKEGA UPRAVLJANJA NALOŽB, NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec finančnega manažmenta, cash flow in finančnih instrumentov˝.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. modul: interaktivna delavnica˝Opredelitev, razvrščanje ter računovodska in davčna podlaga dolgoročnih sredstev˝

Termin: 13. 5. 2019 ( 9.00 – 11. 30)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev (NS), opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in naložbenih nepremičnin (NN) v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
 • Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu s poudarkom na vsebini NS, OOS in NN.
 • Opredelitev zemljišč, nepremičnin, opreme – z vidika računovodskega evidentiranja (stopnja amortizacije) ter davčne zakonodaje (olajšave ter morebitno njihovo vračanje).
 • Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

2. modul: interaktivna delavnica ˝Nabavna vrednost, vrednotenje, amortizacija˝

Termin: 13. 5. 2019 ( 12.15 – 15.00)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Kalkulacija in sestavine nabave vrednosti NS, OOS in NN.
 • Izbira metod (nabavna vrednost, revalorizacije) in pomen vrednotenj NS, OOS in NN (oslabitve, okrepitve).
 • Amortizacija in metode amortiziranja (računovodski in davčni vidik).
 • Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

3. modul: interaktivna delavnica ˝Vzdrževanje, vlaganje v OS in prodaja OS˝

Termin: 20. 5. 2019 ( 9.00 – 11.30)
 
V modulu bodo zajeti:
 • Investicijsko vzdrževanje ali naknadna vlaganja in nova amortizacija.
 • Lastna režija pri pridobivanju OOS in lastni razvoj.
 • Amortizacija od naknadnih vlaganj.
 • Prodaja NS, OOS in NN – računovodski in davčni vidik.
 • Primeri knjiženj NS, OOS in NN.

4. modul: interaktivna delavnica ˝Invetura in najem OS˝

Termin: 20. 5. 2019 ( 12. 15 – 15.00)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Inventurne razlike – računovodski in davčni vidik.
 • Donacije in javni razpisi – računovodski in davčni vidik.
 • Dana in prejeta NS, OOS in NN v najem (finančni in poslovni).
 • Sale and lease back – prodaja in povratni najem.
 • primeri knjiženj NS, OOS in NN.

5. modul: delavnica ¨Ekonomski vidik pogodbe o najemnini, davčne olajšave pri OS¨

Termin: 27. 5. 2019 ( 9. 00 – 11.30)
V modulu bodo zajeti:
 • Pomembna vsebina pogodbe o najemnini in izjava glede DDV ali DPN.
 • Stavbna pravica, etažna lastnina, služnostna pravica, nujna pot.
 • OOS in NN evidentirane med zalogami – vrednotenje, prenos, prodaja, stroški.
 • Vrste davčnih olajšav (koriščenje, vračilo) in kaj so raziskave in razvoj.
 • Primeri knjiženj OOS in NN.

6. modul : seminar ˝Evidence nepremičnin, pravni vidik upravljanja z OS˝

Termin: 27. 5. 2019 ( 12. 15 – 15.00)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Vodenje evidenc nepremičnin, postopek vpisa, drugi pravni postopki v zvezi z nepremičninami.
 • Predstavitev pomembnih stvarnih in obligacijskih pravic na nepremičninah in posledic njihovih kršitev.

7. modul Preizkus znanja

Termin: 8.11.2018 (9.00 – 11.00)

Predavatelji in svetovalci

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih, strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje z podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnici inštirucijami.

mag. Boštjan J. Turk

mag. Boštjan J. Turk Je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni zastopnik REUTERS TV iz Londona in član Akademije za politične študije iz New Yorka. Poleg tega je habilitirani učitelj za področje gospodarskega, poslovnega in nepremičinskega prava in predavatelj na številnih dobro obiskanih seminarjih doma in v tujini.

Udeleženci

 

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavateljico, možnost individualnega svetovanja, mentorski pristop, nazorna prestavitev pravnih in računovodskih postopkov ter rešitev v povezavi z nepremičninami in naložbami
 • ertifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za manažment in pravo, MLC Ljubljana