Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Trajanje izobraževanja

1 mesec

Struktura izobraževanja:

7 interaktivnih delavnic, modulov,
gradivo, svetovanje in konzultacije

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

vsi, ki želite obnoviti in poglobiti znanje s področja računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Predavatelji:

Majda Gominšek
Ksenija Mihovar Globokar
Aleksandra Heinzer
Breda Koren

Cena izbraževanja

1200 Eur + DDV

Razpisani termini:

9. 5. - 30. 5. 2019

Programski vodja

Jana Ursiny Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15 MLC zdss

Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodenja v javnem sektorju.

CERTIFIKAT: Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja v javnem sektorju«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. MODUL: Zakonska podlaga

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 27. 9. 2018 9.00 – 11.30
 
V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga, ki jo moramo upoštevati pri vodenju računovodstva v javnem sektorju,
 • pomen računovodstva ter katere so razlike pri vodenju računovodstva v javnem sektorju, od gospodarstva,
 • osnovni pojmi, s katerimi se srečujemo v računovodstvu javnega sektorja
 • vrste proračunskih uporabnikov in njihove razlike.

2. MODUL: Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 27. 9. 2018 12.15 – 15.00
 
V modulu bodo zajeti:

 • zakonska podlaga,
 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje v poslovnih knjigah,
 • opredelitev OOS in neop. OS,
 • evidence – poslovne knjige, knjigovodske listine in davčne evidence,
 • izkazovanje,
 • pravila vrednotenja,
 • amortizacija in pokrivanje stroškov amortizacije,
 • obveznosti do virov sredstev,
 • praktični primeri v zvezi s pridobitvijo sredstev ter po virih financiranja.

3. MODUL: Obračunavanje plač – delovnopravni vidik

Predavateljica: Ksenija Mihovar Globokar
Termin: 4. 10. 2018 9.00 – 11.30
 
V modulu bodo zajeti:
Delovno pravo za računovodje v javnem sektorju. Pomembno za pravilen obračun plač zaposlenih v javnem sektorju – posredni uporabniki javnih sredstev.

 • določitev plače, sprememba plače-pogodba o zaposlitvi,
 • dodatki, delovna uspešnost,
 • napredovanje v plačne razrede in nazive,
 • sprememba delovnega mesta, pridobitev naziva,
 • sprememba delodajalca.

4. MODUL: Obračunavanje plač – računovodski vidik

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 4. 10. 2018 med 12.15 – 15.00
 
V modulu bodo zajeti:

 • prikaz posameznih obračunov: plač, AH, podjemne pogodbe, sejnine, določitev višin povračil v skladu s predpisi (ZUJF, kolektivne pogodbe),
 • izkazovanje stroškov v poslovnih knjigah tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezne dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti,
 • razporejena je po načelu naravne vrste stroškov: materiala, storitev, stroškov dela, amortizacije in drugih stroškov,
 • praktični primeri knjiženj posameznih stroškov po vrstah.

5. MODUL: Povračila stroškov v javnem sektorju

 
Videoseminar predavateljice Majde Gominšek

6. MODUL: Knjiženje drugih stroškov, izkazovanje prihodkov in odhodkov

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 11. 10. 2018 9.00 – 11.30
 
V modulu bodo zajeti:

 • posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih,
 • izkazovanje odhodkov in prihodkov v poslovnih knjigah – posebnosti skupine 46 in 76,
 • izkazovanje prihodkov po denarnem toku in datumu nastanka poslovnega dogodka,
 • praktični primeri knjiženj prihodkov,
 • ugotovitev rezultata – knjiženje,
 • za kaj vse lahko porabimo presežek prihodkov nad odhodki,
 • kako pokrivamo presežek odhodkov nad prihodki.

7. MODUL: Davčni obračun

Predavateljica: Majda Gominšek
Termin: 11. 10. 2018 12.15 – 15.00
 
V modulu bodo zajeti:

 • sestava davčnega obračuna in njegove posebnosti za določene uporabnike EKN
 • kakšne so razlike med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo ter tržno službo,
 • praktični primeri zaključnih knjiženj.
 

8. MODUL: Obračunavanje DDV v javnem sektorju

Predavateljica: Aleksandra Heinzer
Termin: 18. 10. 2018 9.00 – 14.00
 
V modulu bodo zajeti:

 • uporaba predpisov: gradivo kot pomoč pri reševanju vsakdanjih DDV problemov,
 • prepoznavanje transakcij: kaj je in kaj ni v sistemu DDV,
 • davčni zavezanci za namene DDV:
  • vrste davčnih zavezancev,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • osebe javnega prava kot davčni zavezanci,
 • pomen ID številke za namene DDV,
 • razdelitev transakcij znotraj sistema DDV:
  • obdavčen promet,
  • oproščen promet (prave in neprave oprostitve),
 • dobava blaga:
  • nakup blaga v tujini,
 • dobava in nabava storitev:
  • določanje kraja opravljanja storitev,
  • izvajalci ali naročniki storitev so tujci,
 • stopnja DDV,
 • obdavčljivi dogodek, obveznost obračuna,
 • odbitek DDV:
  • nastanek in obseg pravice,
  • uveljavljanje pravice do odbitka,
  • omejitve odbitka DDV,
  • odbitni delež,
  • popravki odbitka DDV,
 • izdajanje in prejemanje računov,
 • transakcije z nepremičnine in DDV:
  • prodaje in nakupi,
  • oddajanje in najemanje,
 • naročanje dobav po 76.a členu ZDDV-1.
 

9. MODUL: preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja v javnem sektorju«

Predviden termin: 7. 11. 2018
 
 
 

Predavatelji in svetovalci:

Majda Gominšek

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja
seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor ter soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

Aleksandra Heinzer

Mag. Aleksandra Heinzer, univ.dipl.upr.org., je davčna svetovalka v družbi Pakta svetovanje d.o.o.. Specializirana je predvsem za področje DDV, osebne obdavčitve, davčne postopke ter druge posebne upravne postopke. Je avtorica
številnih strokovnih člankov, soavtorica priročnika »Pravnik v podjetju« in on-line priročnika »Vzorci aktualnih pogodb« ter zadnje velike uspešnice – priročnika “DDV zakon – pravilnik – komentar – pojasnila – praktični primeri”. Pripravlja tudi
različne tečaje in množično obiskane strokovne seminarje s področja DDV.

Ksenija Mihovar Globokar, je univ. dipl. pravnica, direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo, pravna strokovnjakinja in članica pogajalske skupine za uvedbo novega plačnega sistema od l. 2003.

Potek seminarja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb zakonov in podzakonskih aktov, postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz računovodske prakse, se seznanili s podrobnostmi in
  novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju«. (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodenja v javnem sektorju.

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za manažment in pravo, MLC Ljubljana