Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Trajanje izobraževanja:

3 tedne

Struktura izobraževanja:

6 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev

zaposleni v kontrolingu,
računovodje, analitiki, vodje FRS gradbenih podjetij

Predavatelji:

dr. Lidija Robnik
mag. Aleksandra Heinzer

Cena izobraževanja:

950 EUR + DDV

Razpisani termini:

19. 11., 22. 11., 25. 11 + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti svoje znanje s področja računovodstva in kontrolinga v gradbenem podjetju. Namenjeno je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva ter strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic, na katerih bodo predstavljeni primeri dobre prakse ter analizirane posledice različnih možnosti poslovnih odločitev. Cilj izobraževanja je seznaniti udeležence s posebnostmi računovodstva in obračuna davkov v gradbeništvu. Pomemben del izobraževanja je namenjen zapletenemu področju DDV.

CERTIFIKAT: PREIZKUŠENI POZNAVALEC RAČUNOVODENJA IN KONTROLINGA V GRADBENI DEJAVNOSTI

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60 % pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. MODUL: Od gradbene pogodbe do pravilnega evidentiranja

Termin: 21. 5. 2019 (9.00–15.00)
Predavateljica: dr. Lidija Robnik
 
V modulu bodo zajeti:

 • Katere prvine gradbene pogodbe so pomembne za računovodje?
 • Katere računovodske listine spremljajo gradbeni projekt?
 • Evidentiranje izdanih gradbenih situacij,
 • Prejeti računi za material in storitve.
 • Prejeti in izdani dobropisi.
 • Vodenje prejetih in izdanih predujmov.
 • Vodenje in plačilo računov ter gradbenih situacij podizvajalcev.
 • Vodenje gradbenega projekta po stroškovnih mestih.
 • Stopnja dokončanosti.
 • Evidentiranje izdanih računov za posamezne faze gradbenih situacij.
 • Časovne razmejitve in SRS 15.
 • Evidentiranje zadržanih sredstev s strani naročnika.

2. MODUL: Posebnosti računovodstva in davkov v gradbeništvu

Termin: 28. 5. 2019 (9.00–15.00)
Predavateljica: dr. Lidija Robnik
 
V modulu bodo zajeti:

 • Evidentiranje in vodenje zalog materiala.
 • Evidentiranje materiala in storitev ter dokončanih projektov.
 • Evidentiranje inventurnih primanjkljajev ali presežkov.
 • Nabava osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
 • Amortizacijske stopnje, metode in njihov računovodski in davčni vidik.
 • Vodenje gradbenih projektov za prodajo na trg.
 • Lastne storitve na gradbenih objektih – kalkulacija.
 • Uporaba gradbenih objektov za lastne namene ali dajanje v najem.
 • Davčni vidik nabave dolgoročnih sredstev z vidika DDPO-2.
 • Obračun gradbenih storitev in vpliv na poslovni izid.
 • Kako evidentirati prejete/dane garancije (storitvene, plačilne)?
 • Oblikovanje in črpanje rezervacij za dana jamstva.
 • Posebnosti kontrolinga v gradbenem podjetju.

3. MODUL: DDV posebnosti v gradbeništvu

Termin: ponedeljek 3. 6. 2019 (9.00–15.00)
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer
 
V modulu bodo zajeti:

 • Presoja vsebine posla: dobava blaga/opravljanje storitev – zakaj je razmejitev pomembna?
 • Preverjanje pogodbenih partnerjev.– katere atribute je treba iskati?
 • Določitev plačnika DDV – pogoji za uporabo obrnjene davčne obveznosti.
 • Dogodki, ki jih je treba poznati za pravočasen obračun DDV.
 • Uporaba DDV stopnje – ugotovitev po korakih.
 • Pomembne sodbe Sodišča EU.
 • Prevzem poslov v tujini (obveznosti, evidentiranje, problem podizvajalcev).
 • Najem tujih gradbenikov – opozorila.
 • Gradnja/obnova objektov za trg ter odbitek DDV.
 • Gradnja in prenos infrastrukture na občino.

Predavatelji in svetovalci

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih, strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje z podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnici inštirucijami.

Aleksandra Heinzer

Aleksandra Heinzer, je davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci spoznali posebnosti računovodenja in obračuna davkov v gradbenem sektorju.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s praktičnimi primeri (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljic hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti« (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in poglobljena znanja s področja računovodstva in davkov v gradbenem sektorju. Izobraževanje je namenjeno računovodjem v gradbenem podjetju, zaposlenim v kontrolingu, vodjem računovodskih servisov.

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • mreženje med udeleženci in strokovnimi kolegi
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je svečano podeljen na letnem dogodku Koktajl sprememb (VIP povabilo)