Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Trajanje izobraževanja:

3 tedne

Struktura izobraževanja:

6 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev

zaposleni v kontrolingu,
računovodje, analitiki, vodje FRS gradbenih podjetij

Predavatelji:

dr. Lidija Robnik
mag. Aleksandra Heinzer

Cena izobraževanja:

950 EUR + DDV

Razpisani termini:

19. 11., 22. 11., 25. 11 + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti svoje znanje s področja računovodstva in kontrolinga v gradbenem podjetju. Namenjeno je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva ter strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic, na katerih bodo predstavljeni primeri dobre prakse ter analizirane posledice različnih možnosti poslovnih odločitev. Cilj izobraževanja je seznaniti udeležence s posebnostmi računovodstva in obračuna davkov v gradbeništvu. Pomemben del izobraževanja je namenjen zapletenemu področju DDV.

CERTIFIKAT: PREIZKUŠENI POZNAVALEC RAČUNOVODENJA IN KONTROLINGA V GRADBENI DEJAVNOSTI

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60 % pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. MODUL: Od gradbene pogodbe do pravilnega evidentiranja

Termin: 21. 5. 2019 (9.00–15.00)
Predavateljica: dr. Lidija Robnik
 
V modulu bodo zajeti:

 • Katere prvine gradbene pogodbe so pomembne za računovodje?
 • Katere računovodske listine spremljajo gradbeni projekt?
 • Evidentiranje izdanih gradbenih situacij,
 • Prejeti računi za material in storitve.
 • Prejeti in izdani dobropisi.
 • Vodenje prejetih in izdanih predujmov.
 • Vodenje in plačilo računov ter gradbenih situacij podizvajalcev.
 • Vodenje gradbenega projekta po stroškovnih mestih.
 • Stopnja dokončanosti.
 • Evidentiranje izdanih računov za posamezne faze gradbenih situacij.
 • Časovne razmejitve in SRS 15.
 • Evidentiranje zadržanih sredstev s strani naročnika.

2. MODUL: Posebnosti računovodstva in davkov v gradbeništvu

Termin: 28. 5. 2019 (9.00–15.00)
Predavateljica: dr. Lidija Robnik
 
V modulu bodo zajeti:

 • Evidentiranje in vodenje zalog materiala.
 • Evidentiranje materiala in storitev ter dokončanih projektov.
 • Evidentiranje inventurnih primanjkljajev ali presežkov.
 • Nabava osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.
 • Amortizacijske stopnje, metode in njihov računovodski in davčni vidik.
 • Vodenje gradbenih projektov za prodajo na trg.
 • Lastne storitve na gradbenih objektih – kalkulacija.
 • Uporaba gradbenih objektov za lastne namene ali dajanje v najem.
 • Davčni vidik nabave dolgoročnih sredstev z vidika DDPO-2.
 • Obračun gradbenih storitev in vpliv na poslovni izid.
 • Kako evidentirati prejete/dane garancije (storitvene, plačilne)?
 • Oblikovanje in črpanje rezervacij za dana jamstva.
 • Posebnosti kontrolinga v gradbenem podjetju.

3. MODUL: DDV posebnosti v gradbeništvu

Termin: ponedeljek 3. 6. 2019 (9.00–15.00)
Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer
 
V modulu bodo zajeti:

 • Presoja vsebine posla: dobava blaga/opravljanje storitev – zakaj je razmejitev pomembna?
 • Preverjanje pogodbenih partnerjev.– katere atribute je treba iskati?
 • Določitev plačnika DDV – pogoji za uporabo obrnjene davčne obveznosti.
 • Dogodki, ki jih je treba poznati za pravočasen obračun DDV.
 • Uporaba DDV stopnje – ugotovitev po korakih.
 • Pomembne sodbe Sodišča EU.
 • Prevzem poslov v tujini (obveznosti, evidentiranje, problem podizvajalcev).
 • Najem tujih gradbenikov – opozorila.
 • Gradnja/obnova objektov za trg ter odbitek DDV.
 • Gradnja in prenos infrastrukture na občino.

Predavatelji in svetovalci

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih, strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje z podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnici inštirucijami.

Aleksandra Heinzer

Aleksandra Heinzer, univ.dipl.upr.org., je davčna svetovalka v družbi Pakta svetovanje d.o.o.. Specializirana je predvsem za področje DDV, osebne obdavčitve, davčne postopke ter druge posebne upravne postopke. Je avtorica številnih strokovnih člankov, soavtorica priročnika »Pravnik v podjetju« in on-line priročnika »Vzorci aktualnih pogodb« ter zadnje velike uspešnice – priročnika “DDV zakon – pravilnik – komentar – pojasnila – praktični primeri”. Pripravlja tudi različne tečaje in množično obiskane strokovne seminarje s področja DDV.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci spoznali posebnosti računovodenja in obračuna davkov v gradbenem sektorju.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s praktičnimi primeri (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljic hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v gradbeni dejavnosti« (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in poglobljena znanja s področja računovodstva in davkov v gradbenem sektorju. Izobraževanje je namenjeno računovodjem v gradbenem podjetju, zaposlenim v kontrolingu, vodjem računovodskih servisov.

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • mreženje med udeleženci in strokovnimi kolegi
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je svečano podeljen na letnem dogodku Koktajl sprememb (VIP povabilo)