Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

Trajanje izobraževanja

1 mesec

Struktura izobraževanja:

9 modulov
28 ur interaktivne delavnice
gradivo, svetovanje

Lokacija

Ljubljana

Predavatelji:

mag. Ingrid Zadel

Cena izobraževanja

1300 Eur + DDV

Razpisani termini:

27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10. + preizkus znanja

Programski vodja

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15

MLC

zdss
dsiuh

Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

V skladu s 54. členom ZGD-1 in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES morajo družbe pripraviti svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z MSRP, če so njihovi vrednostni papirji na datum bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice. Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega na področju konsolidacije. Izobraževanje je zastavljeno kot niz aktivnih delavnic, kjer se rešujejo konkretni vzorčni primeri. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja priprave konsolidacije v skladu z MSRP.

CERTIFIKAT IZOBRAŽEVANJA: Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z MSRP

Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer, fakultete MLC Ljubljana in Slovensko-nemške gospodarske zbornice in fakultete za pravo in management MLC, Ljubljana.

 1. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 2. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 3. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu z  MSRP« v slovenskem in angleškem jeziku.
 4. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60 % pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 5. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja. Kot preostali udeleženci boste prejeli dostop do on-line priročnika in video seminarjev, ki so del študijskega gradiva.

Program izobraževanja

1. MODUL: seminar »Zgradimo temelje za pripravo konsolidacije«

Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

 • Opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Zakonska podlaga za konsolidiranje
 • Zavezanci za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov in opredelitev skupine
 • Izzivi iz prakse in predstavitev postopkov konsolidacije

2. MODUL: interaktivna delavnica »Prehod s SRS na MSRP«

Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

V modulu bodo zajeti:

 • Izbrani MSRP in razlike v primerjavi s SRS
 • Prehod na MSRP

3. MODUL: študijska literatura: Računovodstvo po MSRP v praksi

Predavateljica: mag. Ingrid Zadel

4. MODUL: seminar »Konsolidacijski postopki«


Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

udeleženci delajo na notebooku!

 • Pravila pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Pregled pomembnih MSRP za konsolidacijo (MSRP 3 – Poslovne združitve, MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 11 – Skupni aranžmaji, MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige, MSPR 12 – Razkritje deležev v drugih podjetjih)
 • Predpostavke konsolidiranja
 • Opredelitev obvladovanja kot podlage za konsolidacijo (MSRP10)

5. MODUL: interaktivna delavnica »Konsolidacijski postopki – prvo konsolidiranje«

Predavateljica: mag.Ingrid Zadel
udeleženci delajo na notebooku!
 
V modulu bodo zajeti:
 • Prvo konsolidiranje in obravnava poslovne združitve (MSRP 3)

6. MODUL: interaktivna delavnica »Konsolidacijski postopki – naslednje konsolidiranje«


Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

udeleženci delajo na notebooku!

 • Primeri konsolidacijskih postopkov (prva in naslednja konsolidiranja kapitala, medsebojnih terjatev in obveznosti, izločitev vmesnih dobičkov in izgub, tečajne razlike, odloženi davki)
 • Predstavitev in razkritja (MSRP 12)

7. MODUL: seminar »Strukturne spremembe v skupini«


Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

udeleženci delajo na notebooku!

 • Pridobitev odvisnega podjetja v več stopinjah
 • Obravnava neobvladujočega deleža
 • Transakcije z deleži, ki ne povzročijo izgube obvladovanja
 • Transakcije z deleži, ki povzročijo izgubo obvladovanja

8. MODUL: interaktivna delavnica »Kapitalska metoda«


Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

udeleženci delajo na notebooku!

 • Naložbe, obračunane s kapitalsko metodo (MRS 28)

9. MODUL: interaktivna delavnica Priprava konsolidiranega računovodskega poročila«


Predavateljica: mag.Ingrid Zadel

 • Konsolidirani računovodski izkazi           
 • Pomembne računovodske usmeritve in razkritja

10. MODUL: preizkus znanja

Termin: po dogovoru v skupini
 

Predavatelji in svetovalci:

Ingrid Zadel

Mag. Ingrid Zadel , ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne informacijske podpore. Bila je odgovorna za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov, za računovodsko poročanje odvisnih podjetij, vpeljavo enotne računovodske politike in usmeritev skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila naziv pooblaščena revizorka.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 6 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel priprave konsolidacije v skladu MSRP postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere, se seznanili s podrobnostmi in novostmi na področju priprave konsolidacije in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje poiskali optimalno rešitev.
 • V sklopu študijskega gradiva boste prejeli on-line priročnik Računovodstvo po MSRP v praksi.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 150-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec priprave konsolidacije v skladu s MSRP«. (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja priprave konsolidacije tudi v skladu s MSRP. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem in revizorjem ter zaposlenim, ki aktivno sodelujejo pri pripravi konsolidacijskih poročil. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic, na katerih bo obrazložena priprava konsolidacije na konkretnih primerih.

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja in je priznan s strani Fakultete za pravo in managment v Ljubljani in Nemške gospodarske zbornice