Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Trajanje izobraževanja

1 mesec

Struktura izobraževanja:

4 interaktivne delavnice
gradivo, svetovanje
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Predavatelji:

Simona Štravs
Biserka Šubelj
Mag. Dejan Petkovič

Cena izobraževanja

1350 Eur + DDV

Razpisani termini:

3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. + preizkus znanja

Programski vodja

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega znanja. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja dohodnine in prispevkov. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s obračuna plač in dohodnine. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

CERTIFIKAT: Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev fizičnih oseb – načela, pravila posebnosti«

Termin: ponedeljek 20.5.2019 med 9.00 in 15.00
Predavateljica: Simona Štravs, univ. dipl. prav.
 
V modulu bodo zajeti:

 • Zakon o dohodnini – kaj moramo vedeti o osnovnih načelih pri obdavčitvi fizičnih
 • rezident, nerezident, viri dohodnine,
 • struktura dohodnine in način obdavčitve,
 • davčne stopnje, olajšave, »ocvirki« in posebnosti,
 • odmera dohodnine in posebnosti iz ZDavP-2
 • obdavčitev dohodkov iz opravljanja dejavnosti (kaj moramo vedeti, na kaj biti pozorni, da optimiziramo davčno osnovo). 

2. MODUL: interaktivna delavnica »Dohodki iz zaposlitve – konkretni primeri izračunov in potrebni obrazci za oddajo REK 1,2 in iREK«

Termin: petek 24.5. 2019 med 9.00 in 15.00
Predavateljica: Biserka Šubelj
 
V modulu bodo zajeti:

 • dohodki iz delovnega razmerja (plače, regres, povračila stroškov …)
 • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorar, poslovodna pogodba, prokura, občasno začasno delo)
 • davčni odtegljaj in prispevki
 • obdavčitev izplačil raznih prejemkov zaposlenim:
  • obračun plače zaposlenim in drugih prejemkov povezanih z zaposlitvijo (regres, povračila stroškov v zvezi z delom, jubilejne nagrade, odpravnine)
  • obračun prispevkov za socialno varnost osebam, ki nimajo plače (nosilci obrti (s.p.) direktorji, lastniki , ki imajo zavarovalno podlago 040)
 • obdavčitev izplačil zunanjim izvajalcem – obrazložitev pomena 18. člen ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, občasno začasno delo, prokura, poslovodenje)
  • primeri konkretnih izračunov obdavčitve različnih oblik prejemkov
  • predstavitev obveznih obrazcev, ki se oddajajo na Davčno upravo: REK-1, REK-2 in iRek 

3. MODUL: interaktivna delavnica »Pasivni dohodki in drugi dohodki po ZDoh-2«

Termin: ponedeljek 27.5. 2019 med 9.00 in 15.00
Predavatelj: mag. Dejan Petković

V modulu bodo zajeti:

 • pomen razmejitve med aktivnimi in pasivni dohodki po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem, oddaja v najem kmetijskih in gozdnih zemljišč, razlike, oddaja premoženja v podnajem, ugotovitev davčne osnove
 • način uveljavitve dejanskih stroškov pri oddajanju premoženja v najem
 • oprostitve pri oddajanju premoženja v najem
 • dohodek iz prenosa premoženjskih pravic
 • vrste dohodkov iz kapitala, kaj je kapital po Zakonu o dohodnini
 • vrste in načini odtujitev kapitala
 • obdavčitev obresti
 • različne vrste obresti, od katerih ne plačujemo davka
 • dohodki iz dividend, prejete dividende od domačih in tujih družb, razlike pri obračunu davka
 • kaj pomeni odlog ugotavljanja davčne obveznosti ob odtujitvi, odlog plačila davka pri statusnih preoblikovanjih družb, kdaj lahko izkoristimo odlog
 • kako pravilno izračunamo dobiček iz kapitala (nakupi, prodaje, darovanje, kako določimo nabavno in prodajno vrednost kapitala ob odtujitvi)
 • vrste neobdavčljivih odsvojitev kapitala in oprostitve pri dobičku iz kapitala
 • odtujevanje posameznih »zalog« kapitala, pomen za ugotovitev davčne obveznosti
 • davčne obveznosti družbenika pri prenehanju gospodarske družbe (ali pri prodaji deležev/delnic)
 • davčne obveznosti družbenika pri prodaji delnice (deleža) družbi (lastne delnice, lastni deleži) – praktični izračuni, kako določiti ceno deleža pri prodaji deleža družbi (vidik povezanih oseb)
 • pomen časa pridobitve kapitala
 • drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, kaj vse sodi med »druge dohodke«
 • kaj se ne všteva v davčno osnovo pri »drugih dohodkih«
 • značilnosti izplačila dohodkov v nepridobitnih organizacijah in pri plačilih prostovoljcem
 • postopek in način plačila davčnih obveznosti pri posamičnih vrstah dohodkov (oddaja premoženja v najem, prenos premoženjskih pravic, dohodki iz kapitala, drugi dohodki)
 • sankcije v primeru napak pri davčnih napovedih ali obračunih davčnih odtegljajev

4. MODUL: Interaktivna delavnica za pripravo na pisni test z vsemi sodelujočimi predavatelji

Termin: petek 31.5.2019 med 9.00 in 15.00
Delavnico vodijo: Simona Štravs, univ. dipl. prav., mag. Dejan Petkovič, Biserka Šubelj
 

Udeleženci programa razčistijo še zadnja odprta vprašanja in dileme ter utrdijo pridobljeno znanje.

5. MODUL: Preizkus znanja v pisni obliki za pridobitev certifikata »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«

Termin: torek 11.6. 2019 ali po dogovoru v skupini
Predavatelji: Simona Štravs, univ. dipl. prav., Biserka Šubelj

Predavatelji in svetovalci:

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Je predsednica Zbornice davčnih svetovalcev in ima dolgoletne izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika “Davki enostavno in jasno”, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomistka in davčna svetovalka. Specializirala se je za področje davkov (davka na dodano vrednost, obdavčitve pravnih oseb in obdavčitve fizičnih oseb) in računovodstva pravnih oseb in podjetnikov. Leta 2003 je pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije pridobila naziv davčna svetovalka.

Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič, samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na različnih kongresih, konferencah, posvetih na temo davkov in računovodstva.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o dohodnini, postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili s podrobnostmi in novostmi na področju obdavčitve fizičnih oseb in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 75-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine«. (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja s področja obračuna plač in dohodnine ter njihovo utrditev in poglobitev. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja in je priznan s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS)