Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec DDPO

Trajanje izobraževanja

1 mesec

Struktura izobraževanja:

7 modulov
4 interaktivne delavnice
gradivo, svetovanje

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

vodje FRS,
vodje računovodskih servisov
računovodje s prakso vsaj 8 let

Predavatelji:

Ida Kavčič
Mag. Sabina Lamut

Cena izbraževanja

1350 Eur + DDV

Razpisani termini:

1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10. 2019 + preizkus znanja

Programski vodja

Jana Ursiny Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15 MLC zdss

Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki ste pripravljeni na nova in aktualna znanja ter utrditev in poglobitev že obstoječega. Nudi vam konkurenčnejšo prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o znanju s področja obdavčitve pravnih oseb. Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

CERTIFIKAT: Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer ter Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje strokovnjakov.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb«.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. MODUL: interaktivna delavnica »Obdavčitev dohodkov pravnih oseb – načela in pravila obdavčitve ter posebnosti«

Termin: 8. 5. .2019 med 9.00 in 15.00 uro
Predavateljica: Ida Kavčič, davčna svetovalka z licenco ZDSS
 
V modulu bodo zajeti:

 • obsežna zakonodaja določa vsebino in postopek obdavčitve dohodkov pravnih oseb
 • obseg davčnih obveznosti glede na vrsto in status zavezanca za davek
 • določanje davčne osnove je najpomembnejši del v procesu obdavčitve dohodkov pravnih oseb:
  • osnovna načela;
  • posebna davčna obravnava v prometu med povezanimi osebami, rezervacij, dividend in dividendam podobnih dohodkov,  dobičkov in izgub pri odsvojitvi lastniških deležev, obresti od presežka posojil, posameznih vrst odhodkov itd.
 • posebna pravila obdavčitve pri statusnih preoblikovanjih zavezancev
 • pavšalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb
 • davčna izguba in posledice omejitve njene uporabe
 • davčne olajšave skozi prizmo optimiranja davčne osnove
 • davčno obdobje, davčna stopnja – ali vemo vse o tem
 • obračunavanje in plačevanje davka: 
  • splošne določbe po ZDavP
  • kakšne so možnosti naknadnih popravkov davčnih obračunov
  • kakšne so dolžnosti zavezanca glede dajanja podatkov davčnemu organu
  • e-poslovanje z FURS – na kaj moramo biti še posebej pozorni
 • obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji – za rezidente in nerezidente:
  • davčni odtegljaj
  • obdavčitev in oprostitve pri povezanih družbah iz različnih držav članic EU
 • davčne zaveze pri mednarodnem poslovanju zavezanca rezidenta:
  • hierarhija pravil, ki določajo davčno obravnavo
  • odpravljanje dvojnega obdavčevanja
  • sporazumi, uveljavljanje ugodnosti,
  • prijava dohodkov v Sloveniji, davčna obravnava dohodkov nerezidentov v Sloveniji in dohodkov rezidentov, doseženih v tujini itd.
 • praktični primeri – pridobljeno znanje bomo povezali v uporabno obliko  

2. MODUL: interaktivna delavnica »Davčna osnova – SRS, MSRP, popisi in poročanje«

Termin: 15. 5. 2019 med 9.00 in 15.00 uro
Predavateljici: Ida Kavčič, davčna svetovalka z licenco ZDSS, mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka z licenco ZDSS
 • Določbe ZGD-1 glede vodenja poslovnih knjig in vrednotenja gospodarskih kategorij po SRS oziroma MSRP;
 • Metode vrednotenja  gospodarskih kategorij po SRS  in primerjalno po MSRP ter opredelitev razlik:
  • neopredmetena sredstva (vključno dobro ime)
  • opredmetena sredstva
  • naložbene nepremičnine
  • finančne naložbe
  • finančne obveznosti
  • rezervacije
 • Kratka predstavitev novih MSRP, katerim bodo sledile tudi spremembe SRS.
 • Spremembe računovodskih usmeritev, spremembe računovodskih ocen  in popravkov napak in evidentiranje v računovodskih izkazih;
 • Praktični primeri – pridobljeno znanje bomo povezali v uporabno obliko
 • popravek napake, sprememba računovodske ocene in sprememba računovodskih usmeritev (prostovoljna ali kot posledica spremembe standardov) – delovni zvezek z  različnimi zgledi.

Popisi in njihov vpliv na davčno osnovo

V modulu bodo zajeti:

 • pravne podlage za obvezno izvedbo letnega popisa
 • predmet popisa – pregled popisnih kategorij in kaj vključujejo (npr. ali se popisuje drobni inventar z vrednostjo pod 500 EUR?)
 • pravilnik o popisu in obseg določb s prikazom praktičnega primera
 • vpliv podatkov iz popisnega poročila popisne komisije na davčno osnovo družbe
 • kako računovodsko evidentiramo ugotovljene popisne razlike (primanjkljaje in presežke)
 • pregled sodne prakse na tem področju

V nadaljevanju, s skupnimi močmi in na konkretnih primerih, ugotavljamo vpliv popisnih razlik na davčno osnovo

Poročanje uporabnikom – računovodski izkazi in davčni obračun

V modulu bodo zajeti:

 • predstavitev obsega poročil v odvisnosti:
  • od vrste in velikosti poročevalca za zakonsko predpisana poročila
  • od uporabnika, za poročila namenjena poslovni uporabi
 • sestavine letnega poročila ter ali morajo letno poročilo pripraviti tudi družbe, ki ugotavljajo davčno osnovno na podlagi normiranih odhodkov?
 • konsolidirano letno poročilo, pogoji in rok za oddajo tega poročila – kako je  z davčnim obračunom?
 • predložitev statističnih podatkov iz letnih poročil na Ajpes ter namen tega poročanja
 • davčni obračun – poročanje in obvezne priloge:
 • glede na vrsto davčnega obračuna
 • glede na določbe Zakona o davčnem postopku
 • glede na vsebino transakcij zajetih v davčni obračun
 • obseg je odvisen od velikosti družb
 • praktični primer razkritij računovodskih podatkov po SRS 2016 in ZGD-1
 • primer razkritij za majhno družbo
 • obvezna razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom:
 • zaključek s predstavitvijo dobre poslovne prakse pri pripravi letnega poročila v povezavi z davčnim obračunom
 • praktični primeri – pridobljeno znanje bomo povezali v uporabno obliko s poudarkom pomembnih točk za bralce poročil

3. MODUL: interaktivna delavnica »Posebni primeri obdavčitve dohodkov pravnih oseb«

Termin: 29. 5. 2019 med 9.00 in 15.00 uro
Predavateljica: Ida Kavčič, davčna svetovalka z licenco ZDSS
 
V modulu bodo zajeti:

 • davčni vidik popravkov napak  in sprememb računovodskih usmeritev
 • davčni vidik pripoznavanja, vrednotenja in odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in neopredmetenih sredstev (NS):
  • izbira metode vrednotenja
  • obračun amortizacije in prevrednotenje
  • dograditev, zamenjava in vzdrževanje OOS
  • možnosti koriščenja investicijskih olajšav
  • načini odtujitev OOS in NS
 • davčni vidik pripoznanja, vrednotenja in odtujitve naložbenih nepremičnin:
 • izbira metod vrednotenja
 • obračun amortizacije in prevrednotenje
 • odtujitev naložbenih nepremičnin
 • razvrščanje finančnih naložb
 • prevrednotenje finančnih naložb, stroški posla, tečajne razlike
 • odtujitve finančnih naložb
 • popravki vrednosti terjatev, odpisi terjatev, izdani dobropisi
 • vrednotenje zalog, oslabitev zalog, inventurni manjki
 • pasivne časovne obresti
 • dolgoročne rezervacije (poudarek novosti na področju odpravnin in jubilejnih nagrad)
 • stroški dela redno zaposlenih oseb, povračila stroškov in bonitete iz delovnega razmerja
 • stroški v zvezi z izplačili na podlagi drugega pogodbenega razmerja
 • davčni vidik pripoznanja, vrednotenja in odtujitve finančnih naložb:
 • davčni vidik pripoznavanja poslovnih terjatev in zalog:
 • davčni vidik časovnih razmejitev:
 • davčni vidik stroškov, s poudarkom na stroških dela:
 • davčni vidik statusnih preoblikovanj zavezancev
  • glejte Modul 1
 • drugi aktualni primeri iz prakse in primeri posredovani s strani slušateljev

4. MODUL: interaktivna delavnica za pripravo na pisni test »Igrajmo se davke«

Termin: 4. 6. 2019 med 9.00 in 15.00 uro
Predavateljici: Ida Kavčič, mag. Sabina Lamut

5. MODUL: Preizkus znanja v pisni obliki za »Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb«

Termin: 11. 6. 2019 ali v skupini po dogovoru
Predavateljica:
 

Predavatelji in svetovalci:

Ida Kavčič

Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, vodi seminarje in delavnice z davčno in računovodsko tematiko ter kot višješolska predavateljica predava na Gea College v Ljubljani. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva – davčna svetovalka.

Mag. Sabina Lamut

Mag. Sabina Lamut, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o. in ima dolgoletne izkušnje na področju računovodskega in davčnega svetovanja. V letu 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje po uspešno opravljenem izpitu in zaprisegi, imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – davki. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izdanimi izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah, kot tudi pri reševanju davčne problematike strank pri njihovem poslovanju. V juniju 2012 je uspešno opravila izpit za pridobitev licence davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije, decembra 2013 pa je tudi uspešno opravila zagovor magistrske naloge in pridobila naziv magistrica znanosti s področja davčnega prava. Je avtorica člankov in odgovorov na vprašanja naročnikov založbe Verlag Dashöfer ter člankov objavljenih v reviji Davčno-finančna praksa.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z daljšim vmesnim odmorom za pogostitev in krajšim za kavo.
 • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel in določb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, postopoma in celovito osvojili tudi bolj zapletene primere iz davčne prakse, se seznanili s podrobnostmi in novostmi na področju obdavčitve pravnih oseb in s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • V sklopu študijskega gradiva boste prejeli on-line priročnik Davki enostavno in jasno ter video seminar »Potek davčnega inšpekcijskega nadzora v praksi« (podatke za dostop vam bomo ob začetku izobraževanja poslali po elektronski pošti).
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 120-minutnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb« v slovenskem in angleškem jeziku (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Namenjen je vodjem računovodskih servisov, zaposlenim v računovodskih servisih, vodjem FRS, vodjem računovodstva, zaposlenim v računovodstvu, revizorjem, zaposlenim v finančnem sektorju …

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavatelji, možnost individualnega svetovanja
 • več predavateljev zagotavlja še dodatno kakovost izobraževanja, z možnostjo poglobljene obravnave izbranega področja
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja in je priznan s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS)