Na kratko

Pridobljen certifikat:

Preizkušeni poznavalec finančnega manažmenta, cash flow in finančnih in strumentov.

Trajanje izobraževanja:

3 tedne

Struktura izobraževanja:

6 modulov
interaktivne delavnice
gradivo, mentorstvo,
preizkus znanja

Lokacija:

Ljubljana

Profil udeležencev:

vodje FRS, zaposleni v finančnem kontrolingu,
računovodje, analitiki

Predavatelji:

dr. Lidija Robnik

Cena izobraževanja:

950 eur + DDV

Razpisani termini:

10. 9., 17. 9. 24. 9. + preizkus znanja

Programski vodja:

Jana Ursiny

Jana Ursiny, MBA
jana.ursiny@dashofer.si
M: 040 716 896
T: 01/434 56 15
MLC

zdss

Preizkušeni poznavalec finančnega managementa, cash flowa in finančnih instrumentov

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja finančnega inžiniringa, pravilne uporabe finančnih instrumentov in vodenja likvidnosti v podjetju (cash flow). Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

CERTIFIKAT: PREIZKUŠENI POZNAVALEC FINANČNEGA MANAGEMENTA, CASH FLOW IN FINANČNIH INSTRUMENTOV.

 1. Certifikat je potrjen s strani strokovnjakov založbe Verlag Dashöfer in MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, ter velja kot dokazilo o znanju z omenjenega področja oz. tematike.
 2. Kot prejemnik certifikata imate konkurenčno prednost na trgu dela in večje zaupanje delodajalca v vaša znanja.
 3. Izobraževanje ponuja temeljito pripravo na test, mentorstvo in svetovanje.
 4. Po uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja boste prejeli certifikat »Preizkušeni poznavalec finančnega managementa, cash flowa in finančnih instrumentov˝.
 5. Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno rešen test, to pomeni vsaj 60% pravilnih odgovorov na vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
 6. V primeru, da znanje z omenjenega področja že imate ali se interaktivnih delavnic ne morete udeležiti, se lahko odločite samo za preverjanje znanja oz. udeležbo na pisnem preizkusu znanja.

Program izobraževanja

1. modul delavnica: ˝Pomen finančnega poslovanja, viri financiranja ter kazalniki poslovanja glede na finančno zakonodajo ˝

Termin: 12. 9. 2019 ( 9.00 – 11. 30)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Pomen finančnega poslovanja in načrtovanja ter vloga finančnega managementa.
 • Preskrba virov financiranja in njihove naložbe v poslovno potrebno premoženje (dolgoročna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge).
 • Opredelitev in izračun kazalnikov likvidnosti poslovanja, plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti in zadolženosti.
 • Pomen kapitala in dolgov za financiranje poslovanja.
 • Pomen in razumevanje lastne bonitete poslovanja in bonitete poslovnih partnerjev skozi finančne ion nefinančne kazalnike poslovanja.

2. modul delavnica: ˝Obratni kapital, koeficienti obračanja sredstev in obveznosti˝

Termin: 12. 9. 2019 ( 12. 15 – 15.00)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Izračun in vloga obratnega kapitala.
 • Koeficienti obračanja terjatev, zalog in obveznosti.
 • Viri financiranja obratnega kapitala – vpliv na poslovne odločitve.
 • Terjatve, zaloge, poslovne obveznosti.

3. modul delavnica: ˝Obvladovanje denarnih tokov – cash flow, posojilna sposobnost˝

Termin: 19. 9. 2019 ( 9.00 – 11. 30)
 
V modulu bodo zajeti:
 • Načrtovanje tekočega denarnega toka in neto denarnega toka.
 • Praktični primer razumevanja postavk iz izkaza denarnih tokov.
 • Prodaja na odložen rok plačila, vrste terjatev in obveznosti in vrste plačil.
 • Komercialni in finančni popusti – računovodski in davčni vidik.
 • Za koliko se lahko maksimalno zadolžimo oz. za koliko lahko podaljšamo valutne roke kupcem, da ne bo ogroženo poslovanje prodajalca.

4. modul delavnica: ˝Vrste in načini zavarovanja plačil terjatev in obveznosti – tveganja, prednosti˝

Termin: 19. 9. 2019 ( 12. 15 – 15.00)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Kompenzacija, cesija, asignacija, factoring, menica, izvršnica, bančna garancija, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso in druge oblike zavarovanja premoženja.
 • Oslabitve, odpisi in zastaranje terjatev in obveznosti – računovodski in davčni vidik.

5. modul delavnica: ˝Finančni managament in modeli odločanja o investicijskih odločitvah˝

Termin: 25. 9. 2019 ( 9.00 – 11. 30)
V modulu bodo zajeti:
 • Presoja različnih virov financiranja – prednosti, slabosti, tveganja – konkretni primeri.
 • Modeli odločanja – ekonomska upravičenost z vidika različnih metod (metoda amortiziranja, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa)
 • Kreditne pogodbe in sodelovanje s finančnimi institucijami.
 • Finančne tveganja.
 • Finančno načrtovanje (kratkoročno, dolgoročno) za tekoče poslovanje in investicijske namene.
 • Izračun kazalnikov – EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA, neto dolg, finančni vzvod, poslovni vzvod, neto upnik ali dolžnik, bruto in neto obratni kapital ipd.

6. modul delavnica: ˝Finančni kontroling in forenzično računovodstvo˝

Termin: 25. 9. 2019 ( 12. 15 – 15. 00)
 
V modulu bodo zajeti:

 • Spremljanje procesov finančnega odločanja.
 • Odkrivanje napak, zlorab in prevar na področju financ in računovodstva.
 • Vloga insolvenčih postopkov na finančno poslovanje.
 • Primeri davčnega nadzora in poslovnih praks.

7. modul Preizkus znanja

Termin: 30.11.2018 preizkus znanja

Predavatelji in svetovalci

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih, strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje z podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnici inštirucijami.

Potek certificiranega izobraževanja

 • Interaktivne delavnice trajajo po 7 šolskih ur z vmesnim odmorom za pogostitev.
 • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili skozi praktične primere (case study).
 • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj boste z mentorsko pomočjo predavateljev zanje hitro poiskali optimalno rešitev.
 • Program izobraževanja se zaključi s pisnim preizkusom znanja in pridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec finančnega managmenta, cash flowa in finančnih instrumentov˝ (pristop k preverjanju znanja in pridobitvi certifikata ni obvezen).

Udeleženci

 

Dodatne ugodnosti izobraževanja

 • širitev socialnih kontaktov med udeleženci in kolegi v stroki
 • zelo ozko in intenzivno sodelovanje s predavateljico, možnost individualnega svetovanja, mentorski pristop, nazorna prestavitev različnih opcij rešitev situacij povezanih s finančnim managementom v podjetju
 • certifikat je izdan na podlagi potrjenega znanja, strokovni garant izobraževanja je Fakulteta za management in pravo, MLC Ljubljana